شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
Saturday, June 24, 2017
29 رمضان 1438

صعود سراسری نیمه شعبان

صعود سراسری ۴۰۰نفر از جانبازان و همسران و فرزندان شاهد ایثارگر

همایش بزرگ دوی استقامت

همایش بزرگ دوی استقامت

استعداد یابی دو و میدانی

مرحله دوم طرح بزرگ استعدادی یابی دوومیدانی خراسان رضوی با حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی افضل توس

دره نوردی شمخال دهه کرامت 94

همایش دره نوردی بزرگ همسران و دختران شاهد ایثارگر خراسان رضوی

مسابقه بسکتبال با ویلچر

مسابقه بسکتبال با ویلچر جانبازان خراسان رضوی با تیم افغانستان