شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
Saturday, August 19, 2017
27 ذو القعدة 1438
تسهیلات مشارکت مدنی

تعریف
مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی، بازرگانی و خدماتی) به مدت محدود، طبق قرارداد.
موسسه افضل توس در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش بازرگانی ، قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای مذکور را قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می نماید. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی مجاز می باشد.

ضوابط اعطای تسهیلات:

  • موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
  • ارائه وثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی
  • شریک باید در کار موضوع مشارکت ، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را جهت اجرای امر مشارکت به هر صورت فراهم نماید.
  • حداکثر مشارکت موسسه در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.
  • نسبت سود طرفین توسط موسسه تعیین و در متن قرارداد درج می گردد.
  • تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضاء شده مشارکت مدنی، موکول به بررسی مجدد سهم منافع موسسه خواهد بود.
  • پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صورت گیرد در این صورت در هر دفعه، شرکاء باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت نمایند.
۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۲:۴۲:۰۱ 4722 بازدید