شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
Saturday, April 29, 2017
1 شعبان 1438
تسهیلات جعاله

تعریف

یکی دیگر از تسهیلات پرداختی در این موسسه جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد "عامل" یا پیمانکار نامیده می‌شود این عقد در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۳۵:۳۲ 3963 بازدید